Co warto wiedzieć na temat oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy?

Definicję ryzyka zawodowego możemy odnaleźć zarówno w polskich, jak i europejskich przepisach. W polskim prawie została ona zdefiniowana przez § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 26 września 1997 r, zaś w europejskim przepisach w wytycznych dotyczących oceny ryzyka zawodowego Komisji Europejskiej.

Czym zatem jest ryzyko zawodowe?

Zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej za ryzyko zawodowe uważa się możliwość pojawienia się pewnego rodzaju niepożądanych zdarzeń, które to związane są z wykonywaną przez pracownika pracą i które powodują takie straty jak np. niekorzystne skutki zdrowotne, które są następstwem sposobu wykonywania pracy czy tez zagrożeń zawodowych, które występują w środowisku pracy. Ryzyko zawodowe zgodne z definicją KE to zaś możliwość powstania urazu lub pogorszenia stanu zdrowia, do których może dojść w wyniku narażenia na oddziaływanie czynnika zagrażającego.

Co warto wiedzieć na temat oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy?

Co warto wiedzieć na temat oceny ryzyka zawodowego?

W Polsce pracodawcy podlegają obowiązkowi przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego na wszystkich stanowiskach pracy w ich przedsiębiorstwie. Mówią o tym przepisy Kodeksu Pracy. Konieczność przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego wynika również z przepisów innych aktów prawnych obowiązujących na terenie naszego kraju, np. z rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy. Co warte podkreślenia taka ocena musi być dokonywana systematycznie. Ryzyko zawodowe musi być nie tylko oceniane, ale także dokumentowane, a każdy zatrudniony pracownik powinien mieć dostęp do informacji dotyczących ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną przez niego pracą. Ponadto warto dodać, że pracodawca powinien podejmować działania mające na celu zmniejszenie ryzyka zawodowego i stosować właściwe zasady ochrony przed zagrożeniami. Należy również zaznaczyć, że przy ocenie ryzyka zawodowego duże znaczenie mają takie Polskie Normy jak: PN-N-18002, PN-EN 1005-5 czy też PN-EN-ISO 12100.